jogsi@nyirstop.hu   20/910-6680  20/931-9119
Jelentkezz most online, és szerezz te is jogosítványt!

Ügyfélfogadás

4400 Nyíregyháza,Mártírok tér 9. 6.em.

Hétfő: 08.00h- 15.00h-ig
Szerda: 08.00h-15.00h-ig

Ahol megtalálhatsz minket ...
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VI. em.
Tel.: 20/910-6680; 20/931-9119
E-mail: jogsi@nyirstop.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Nyírstop Autósiskola
"B"kategória (személygépkocsi)

Soltész László(egyéni vállalkozó) 4484 Ibrány, Károlyi Mihály út 8. Tel: 20-9106680, 20-9319119
Nyílvántartási szám: 52694280
E-mail: jogsi@nyirstop.hu
Iskolavezető: Soltész László(e-mail: suta7777@yahoo.com, telefon: 20/931 9119)
Ügyfélfogadás: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em. Hétfő: 8:00 – 15:00-ig Szerda: 8:00 – 15:00-ig
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- 16,5 életév betöltése
- minimum 8 általános iskolai végzettség

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- 16 3/4 életév betöltése
- Elméleti tanfolyam elvégzése/e-learning tanfolyam elvégzése
- Orvosi alkalmasság (EÜ 1. csop.)
- A tanuló az adott tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül bocsátható elméleti vizsgára

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- 17 életév betöltése
- Az előírt óraszám levezetése, és a kötelező 580km megtétele
- A tandíjak, vizsgadíjak befizetése
Elméleti tárgyak:

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Vezetéselmélet: 6 óra
Műszaki ismeretek: 6 óra
Kresz pótfoglalkozás: 15 óra
Összes kötelező óraszám: 43 óra

Gyakorlati tárgyak:

Járműkezelés (alapoktatás): 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Vizsgaóra: 1 óra
Összes kötelező óraszám: 30 óra
Kötelező km megtétele: 580 km

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti tanóra 45 perc, az órák között 10 perc szünet van, a gyakorlati tanóra 50 perc, az órák között szintén 10 perc a szünet. Alapoktatás során napi 2 órát lehet vezetni, főoktatás során pedig napi 4 órát, 2 óránként 1 óra szünettel.

Amenniben a tanuló az alapóra során nem teljesíti az 580km-t, pótórát kell vennie.

Tanfolyami díjak:

Elméleti tandíj (43 óra):
Gyakorlati tandíj (29 óra):
Forgalmi vizsga (1 óra):
Elsősegély tandíj (12 óra):
Gyakorlati pótóra:
Összesen:


30.000 Ft
4000  Ft/óra
4000  Ft/óra
7.000 Ft
  4000 Ft/óra
157.000 Ft

Vizsgadíjak:

Elmélet:
Forgalmi:
Elsősegély:

Összesen:


4.600 Ft
11.000 Ft
8.200 Ft

23.800 Ft

- Az elméleti tanfolyam díját az autósiskola pénztárába kell befizetni. A gyakorlati tandíjnál részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
- A vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelet pénztárába kell befizetni.
- Az elsősegély díja a Vöröskeresztnek fizetendő csekken.
- Adminisztrációs költség: 1.900 ft.

Vizsgamentességek:

- A közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. sz. GKM rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik. 
- Tanfolyam hallgatása alól mentesség adható a 24/2005 (IV.21.)GKM rendelet 3.számú melléklete alapján. 
- A foglalkozásokról való hiányzás pótlása a pótfoglalkozásainkon díjmentesen végezhető. 
- Gyakorlati oktatásnál szükség esetén pótóra vétele történhet az oktató javaslatára, vagy a tanuló kérésére.

Oktatói járművek:

Suzuki Splash, Opel Astra, Opel Meriva, Ford Focus
(tanuló által biztosított járművet nem fogadunk el)


Felügyeleti szerv:

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
-Nyíregyházi Járási Hivatal
-Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Hivatal
-Képzési, Vizsgáztatási és útügyi Osztály
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
4400 Nyiregyháza, Pf.77. Tel:(42)596-166 Fax:(42)596-167
E-mail: kepzesvizsga@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Elméleti oktatás helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em.622.
Tel: 0620/9106680


Gyakorlati alapoktatás:
4400 Nyíregyháza Törzs út 108.
RutinpályaEgyéb:
A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét a tanfolyamra jelentkezéskor köteles bemutatni. Az első vizsga napján a 10§(4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére. Sikeres gyakorlati vizsga után a közlekedési hatóság elektronikus úton az okmányirodának küldi át a vizsga igazolást. A tanuló a 3.munkanapon mehet az okmányirodába jogosítványt intézni. Szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, elsősegély megszerzését igazoló kártya.
Áthelyezés esetén az "Igazolás a tanuló áthelyezéséhez" nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani.
Adminisztrációs költsége: 10000 ft.
A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A tanuló jogai és kötelezettségei

- Az autósiskola által biztosított szolgáltatások igénybevétele (pl: szemléltető eszközök igénybevétele, járműválasztás, járműhasználat, oktatóválasztás)
- A szolgáltatás (oktatás) során ért sérelem esetén jogorvoslat kérése.
- Köteles a tantervben leírt óraszámban az élméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, ezen foglalkozásokon hatékonyan közreműködni.
- Köteles az igénybe vett szolgáltatásokért leírt díjat, valamint vizsgadíjat megfizetni.
- Ha a vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a vezetési óradíjat megfizetni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei

- A foglalkozások időpontjait, helyszínét, az oktató kijelölni, módosítások esetén a tanulót értesíteni.
- A nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni.
- A tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek képzéssel és vizsgáztatással összefüggnek.
- A tandíj ellenében színvonalas szolgáltatást nyújtani.
- Biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen.

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:
(35/2000) (XI.30.) BM rendelet alapján
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye(szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott (hat hónapos tartózkodási engedély). Az iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatóságbizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolásával, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
Copyright 2019 © NyírStop Autósiskola. Szerzői jog védelme alatt álló oldal. A weboldalon található szövegek, képek másolása, vagy a szerzői jogok megsértése azonnali határozott fellépést von maga után.