jogsi@nyirstop.hu   20/910-6680  20/931-9119
Jelentkezz most online, és szerezz te is jogosítványt!

Ügyfélfogadás

4400 Nyíregyháza,Mártírok tér 9. 6.em.

Hétfő: 08.00h- 15.00h-ig
Szerda: 08.00h-15.00h-ig

Ahol megtalálhatsz minket ...
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VI. em.
Tel.: 20/910-6680; 20/931-9119
E-mail: jogsi@nyirstop.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Nyírstop Autósiskola
"A1"kategória (125 cm3-ig vagy max. 11 kw)

Szabolcsi Norbert /egyéni vállalkozó/
4484 Ibrány,Károlyi Mihály út 8.
Tel: 20-9106680 20-9319119
Nyilvántartási szám: 20716782
E-mail: jogsi@nyirstop.hu
Iskolavezető: Soltész László (suta77@citromail.hu) 20-9319-119
Ügyfélfogadás:
 4400 Nyíregyháza,Mártírok tér 9. 6.em.
 Hétfő: 08.00h- 15.00h-ig
 Szerda: 08.00h-15.00h-ig
Telephely: 4400 Nyíregyháza,Mártírok tér 9.6.em.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- 15,5 életév betöltése
- minimum 8 általános iskolai végzettség

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- 15 3/4 életév betöltése
- Elméleti tanfolyam elvégzése
- Orvosi alkalmasság (EÜ 1. csop.)
- A tanuló az adott tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül bocsátható elméleti vizsgára

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- 16 életév betöltése
- Az előírt óraszám levezetése, és a kötelező 240km megtétele
- A tandíjak, vizsgadíjak befizetése
Elméleti tárgyak:

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Vezetéselmélet: 4 óra
Műszaki ismeretek: 4 óra
Összes kötelező óraszám: 24 óra

Gyakorlati tárgyak:

Járműkezelés (rutin): 6 óra
Városi vezetés: 8 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Vizsgaóra: 1 óra
Összes kötelező óraszám: 17 óra


Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
Az elméleti tanóra 45 perc, az órák között 10 perc szünet van, a gyakorlati tanóra 50 perc, az órák között szintén 10 perc a szünet. Alapoktatás során napi 2 órát lehet vezetni, főoktatás során pedig napi 4 órát, 2 óránként 1 óra szünettel. Amennyiben a tanuló az alapóra során nem teljesíti a 240 km-t, pótórát kell vennie.

Tanfolyami díjak:

Elméleti tandíj:
Gyakorlati tandíj:

Összesen:
Gyakorlati pótóra:


25.000 Ft
3.500 Ft/óra

84.500 Ft
  3.500 Ft/óra
Vizsgadíjak:

Elmélet:
Járműkezelés:
Forgalmi:
Elsősegély:

Összesen:


4.600 Ft
4.700 Ft
11.000 Ft
8.200Ft

28.500 Ft
Az elméleti tanfolyam díját az autósiskola pénztárába kell befizetni. A gyakorlati tandíjnál részletfizetési lehetőséget biztosítunk A vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelet pénztárába kell befizetni. Az elsősegély díja a Vöröskeresztnek fizetendő csekken.
Adminisztrációs költség: 4.500 Ft

Vizsgamentességek:

- A közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. sz. GKM rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik. 
- Tanfolyam hallgatása alól mentesség adható a 24/2005 (IV.21.)GKM rendelet 3.számú melléklete alapján. 
- A foglalkozásokról való hiányzás pótlása a pótfoglalkozásainkon díjmentesen végezhető. 
- Gyakorlati oktatásnál szükség esetén pótóra vétele történhet az oktató javaslatára, vagy a tanuló kérésére.

Oktatói járművek:

Honda

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: Sikeres forgalmi vizsgát követő nap 11.00h után a vizsgacentrumban vehető át személyi igazolvány , elsősegély igazolás, és alapfokú iskolai végzettség (8 általános) bemutatása után.

Felügyeleti szerv:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Nyíregyháza, Pf:77
Telefon: 42/508-130
Fax: 42/508-139
Elméleti oktatás helyszíne:
4400 Nyíregyháza
Mártírok tér 9.6.em. 620.
20-910-6680

Gyakorlati alapoktatás:
4400 Nyíregyháza
Törzs út 108.
Rutinpálya
Egyéb:
A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére

a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.
  1.  a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását

Áthelyezés esetén az "Igazolás a tanuló áthelyezéséhez" nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani 

A tanuló jogai és kötelezettségei

Jogai:

Az autósiskola által biztosított szolgáltatások igénybevétele (pl. szemléltető eszközök igénybevétele, járműválasztás, járműhasználat, oktatóválasztás).
A szolgáltatás (oktatás) során ért sérelem esetén jogorvoslat kérése.
Amennyiben a tanuló szerződést szeg,adminisztrációs költségként 10.000 Ft-ot számolunk fel.

Kötelezettségei:

Köteles a tantervben leírt óraszámban az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, ezen foglalkozásokon hatékonyan közreműködni.
Köteles az igénybe vett szolgáltatásokért leírt díjat, valamint vizsgadíjat megfizetni.
Ha a vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a vezetési óradíjat megfizetni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei

Jogai: 

A foglakozások időpontját, helyszínét, az oktatót kijelölni, módosítások esetén a tanulót értesíteni.
A nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni.
A tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek a képzéssel és vizsgáztatással összefüggenek.

Kötelezettségei:

A tandíj ellenében színvonalas szolgáltatást nyújtani.
Biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen.

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:
(35/2000 (XI.30.) BM rendelet alapján)

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott ( Hat hónapos tartózkodási engedély).
Copyright 2019 © NyírStop Autósiskola. Szerzői jog védelme alatt álló oldal. A weboldalon található szövegek, képek másolása, vagy a szerzői jogok megsértése azonnali határozott fellépést von maga után.