Tájékoztató Nyírstop Autósiskola "A" kategória

Soltész László (egyéni vállalkozó)
4484 Ibrány, Tölgyes utca 8. 
Tel:+36 20 910 6680
+36 20 931 9119
Nyilvántartási szám:52694280
E-mail:jogsi@nyirstop.hu
Iskolavezető:Soltész László
suta7777@yahoo.com
+36 20 931 9119
Ügyfélfogadás:4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em.
Hétfő: 8.00 – 15.00-ig
Szerda:8.00 – 15.00-ig
Telephely:4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- 23 3/4 életév betöltése
- elméleti tanfolyam elvégzése
- orvosi alkalmasság (EÜ. 1.csop)
- a tanuló az adott tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül bocsátható elméleti vizsgára

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- 24 életév betöltése
- az előírt óraszám levezetése és a kötelező 390 km megtétele
- a tandíjak, vizsgadíjak befizetése

Elméleti tárgyak:

- közlekedési ismeretek: 16 óra
- Vezetéselmélet: 4 óra
- Műszaki ismeretek: 4 óra
- Összes kötelező óraszám: 24 óra

Gyakorlati tárgyak:

- Járműkezelés (rutin): 10 óra
- Városi vezetés: 11 óra
- Országúti vezetés: 5 óra
- Vizsgaóra: 1 óra
- Összes kötelező óraszám: 27 óra

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti tanóra 45 perc, az órák között 10 perc szünet van, a gyakorlati tanóra 50 perc, az órák között szintén10 perc a szünet. Alapoktatás során napi 2 órát lehet vezetni, főoktatás során pedig napi 4 órát, 2 óránként 1 óra szünettel.

Amennyiben a tanuló az alapóra során nem teljesíti az 240 km-t, pótórát kell vennie.

Tanfolyami díjak:

- Elméleti tandíj (24 óra)35.000 Ft
- Gyakorlati tandíj6000Ft/óra
- Elsősegély tanfolyam7.000 Ft
- Gyakorlati pótóra6000 Ft/óra
Összesen:204.000 Ft

Vizsgadíjak:

- Elmélet:4.600 Ft
- Járműkezelés:4.700 Ft
- Forgalmi:11.000 Ft
- Elsősegély:8.200 Ft
Összesen:28.500 Ft

Az elméleti tanfolyam díját az autósiskola pénztárába kell befizetni. A gyakorlati tandíjnál részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelet pénztárába kell befizetni. Az elsősegély díja a Vöröskeresztnek fizetendő csekken. Adminisztrációs költség: 4.500 Ft.

Vizsgamentességek:

A közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. sz. GKM rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik. Tanfolyam hallgatása alól mentesség adható a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 3. számú melléklete alapján. A foglalkozásról való hiányzás pótlása a pótfoglalkozásainkon díjmentesen végezhető. Gyakorlati oktatásnál szükség esetén pótóra vétele történhet az oktató javaslatára, vagy a tanuló kérésére.

Oktatói járművek: (tanuló által biztosított járművet nem fogadunk el)

Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
4400 Nyíregyháza, Pf.77.
Tel:(42)596-166
Fax:(42) 596-167
E-mail: szabolcs@kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Elméleti oktatás helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Mártírok tér 9. 6.em. 622.
Tel: 06 20/910-6680

Gyakorlati alapoktatás:

4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
rutinpálya

Egyéb:

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét a tanfolyamra jelentkezéskor köteles bemutatni. Az első vizsga napján a 10§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére. Sikeres gyakorlati vizsga után a közlekedési hatóság elektronikus úton az okmányirodának küldi át a vizsga igazolást. A tanuló a 3. munkanapon mehet az okmányirodába jogosítványt intézni. Szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, elsősegély megszerzését igazoló kártya.

Áthelyezés esetén a tanuló kérésére a képzési igazolást három napon belül át kell adni.
Adminisztrációs költsége: 10.000 Ft.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A tanuló jogai és kötelezettségei és jogai:

Az autósiskola által biztosított szolgáltatások igénybevétele (pl: szemléltető eszközök igénybevétele, járműválasztás, járműhasználat, oktató választás)
A szolgáltatás (oktatás) során ért sérelem esetén jogorvoslat kérése.
Köteles a tantervben leírt óraszámban az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, ezen foglalkozásokon hatékonyan közreműködni.
Köteles az igénybe vett szolgáltatásokért leírt díjat, valamint vizsgadíjat megfizetni.
Ha a vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a vezetési óradíjat megfizetni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei jogai:

A foglalkozások időpontjait, helyszínét, az oktató kijelölni, módosítások esetén a tanulót értesíteni.
A nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni.
A tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek a képzéssel és vizsgáztatással összefüggnek.
A tandíj ellenében színvonalas szolgáltatást nyújtani.
Biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen.

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei: (35/2000) (XI.30.) BM rendelet alapján

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott (hat hónapos tartózkodási engedély).Az iskolai végzettség igazolására szóló eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban) valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatóságbizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi, Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolásával, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.